fbpx
Trung tâm Ngoại Ngữ FME

Sự khác nhau giữa Milk và Dairy

Sự khác nhau giữa dairy và milk

Sự khác nhau giữa Milk và Dairy để phân biệt là Dairy chỉ các sản phẩm có thành phần từ sữa, nó bao gồm cả milk. Xem thêm đặc điểm phân biệt.