fbpx
Trung tâm Ngoại Ngữ FME

Danh từ (Noun) tiếng Anh – Định nghĩa, phân loại và ví dụ

Danh từ (Noun) tiếng Anh – Định nghĩa, phân loại và ví dụ
Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ là từ chỉ một người, một vật, một ý tưởng hoặc một địa điểm. Trong hầu hết các câu, có ít nhất một danh từ hoặc đại từ. Để giúp bạn hình dung, hãy xem các câu bên dưới – mỗi câu có từ 1 đến 3 danh từ.

Ví dụ:

 1. My sister just started her new job.
 2. The old library contains a vast collection of books.
 3. Happiness can be found in the simplest of things.

Danh từ là một trong những loại từ chính trong tiếng Anh, chia sẻ không gian với các phần khác của lời nói như động từ.

Thông thường, chúng đứng sau mạo từ (“the”, “a” hoặc “an”) hoặc một số từ làm rõ khác, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy.

Danh từ được sử dụng trong câu như thế nào?

Một câu hoàn chỉnh thường bao gồm ít nhất một subject (chủ ngữ) và một verb (động từ). Chủ ngữ mô tả người hoặc vật, còn động từ mô tả hành động được thực hiện bởi chủ ngữ.

Trong hầu hết các trường hợp, chủ ngữdanh từ hoặc pronoun (đại từ). Vì vậy, vai trò cơ bản nhất của danh từ là làm chủ ngữ cho động từ theo sau nó.

Ví dụ: Danh từ làm chủ ngữ

 • Children laugh at the playground.
 • The sun shines brightly in the sky.
 • Music inspires people to dance.

Danh từđại từ cũng có thể đảm nhận vai trò object (tân ngữ) trong câu. Tân ngữ thường đứng sau động từ và đại diện cho điều gì đó hoặc ai đó bị ảnh hưởng bởi hành động được mô tả. Đối tượng có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp:

 • Tân ngữ trực tiếp là ai đó hoặc vật gì đó được động từ tác động trực tiếp.
 • Tân ngữ gián tiếp là ai đó hoặc một cái gì đó nhận đối tượng trực tiếp.

Ví dụ: Danh từ làm tân ngữ trực tiếp và gián tiếp

 • Maria baked her friends a delicious cake.
 • They sent me an invitation to the party.
 • The teacher assigned the students an important project.

Cụm danh từ

Khi phân tích cấu trúc câu, người ta thường nhắc đến các cụm danh từ. Cụm danh từ là một danh từ hoặc đại từ được kết hợp với tất cả các từ đi kèm với nó trong câu, bao gồm mọi mạo từ, tính từ hoặc các từ hạn định khác bổ nghĩa cho danh từ.

Một cụm danh từ có thể chỉ là danh từ hoặc đại từ hoặc một chuỗi từ dài hơn (luôn chứa ít nhất một danh từ hoặc đại từ).

Ví dụ: Cụm danh từ trong câu

 • The colorful parrots chirp in the morning.
 • My grandmother’s antique vase sits on the shelf.
 • The talented jazz band from New Orleans performs tonight.

Danh từ so với đại từ

Đại từ là một nhóm từ nhỏ hơn (chẳng hạn như “I”, “she” và “they”) hoạt động tương tự như danh từ. Chúng chủ yếu được sử dụng để thay thế cho một danh từ được đề cập trước đó hoặc để chỉ các cá nhân, bao gồm cả bạn và những người khác.

Cũng giống như danh từ, đại từ có thể là phần chính của cụm danh từ và có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc tân ngữ của động từ. Bạn có thể tạo một câu đầy đủ chỉ bằng một đại từ và một động từ (ví dụ: “He walk.”), tương tự như cách bạn làm với danh từ (“Jack walk.”).

Không giống như danh từ, một số đại từ nhất định (đặc biệt là đại từ nhân xưng) thay đổi hình thức dựa trên cách chúng được sử dụng trong câu.

Ví dụ: đại từ ngôi thứ nhất là “I” khi được dùng làm chủ ngữ và “me” khi được dùng làm tân ngữ. Ngược lại, danh từ như “dog” sẽ giữ nguyên trong cả hai trường hợp.

Ví dụ: Đại từ trong câu

 • She has always been a talented musician.
 • We should finish the project by tomorrow.
 • He said he would come to the party.

Danh từ chung và danh từ riêng

Danh từ có thể được phân thành hai loại chính: danh từ chungdanh từ riêng.

Danh từ chung thì tổng quát hơn. Chúng đề cập đến một phạm trù người, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm, nhưng không đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc đối tượng cụ thể nào.

Danh từ riêng là tên được đặt cho người, địa điểm, sự vật hoặc khái niệm cụ thể. Chúng luôn được viết hoa để phân biệt chúng với các danh từ chung.

Ví dụ: Danh từ chung và riêng

Anya is traveling to France by train.

 • Danh từ riêng: Anya, France

Of the three children, Lola has the strongest grasp of geometry.

 • Danh từ riêng: Lola
 • Danh từ chung: geometry

Lưu ý: Điều quan trọng cần lưu ý là tên của các mùa (“spring”, “summer”, “fall”/”autumn” và “winter”) là một ngoại lệ đối với quy tắc viết hoa các danh từ riêng. Không giống như tên ngày và tháng, chúng không được viết hoa bằng tiếng Anh.

Danh từ đếm được và không đếm được

Có một điểm khác biệt quan trọng cần xem xét: danh từ đếm được và không đếm được.

 • Danh từ đếm được hay còn gọi là danh từ đếm được dùng để chỉ những thứ có thể đếm được. Chúng có thể đứng trước một mạo từ không xác định hoặc một số và có thể ở số nhiều. Hầu hết các danh từ đều thuộc loại này (ví dụ: “fact(s)” hoặc “misnomer(s)”).
 • Danh từ không đếm được, còn gọi là danh từ không đếm được hoặc danh từ chung, dùng để chỉ những thứ không thể đếm riêng lẻ. Chúng không bao giờ được sử dụng với mạo từ không xác định hoặc một số và chúng không thể ở số nhiều (ví dụ: “information” hoặc “advice”).

Một lỗi phổ biến trong tiếng Anh là coi danh từ không đếm được như thể chúng đếm được. Đôi khi người ta chia chúng thành số nhiều hoặc sử dụng mạo từ không xác định không chính xác. Giải pháp thường liên quan đến việc diễn đạt lại bằng một thuật ngữ hoặc cụm từ đếm được có liên quan.

Ví dụ: Sai lầm với danh từ không đếm được “nghiên cứu”

 1. Incorrect: My previous two researches indicated that…
 2. Correct: My previous two studies indicated that…
 3. Incorrect: It’s important to account for bias in a research.
 4. Correct: It’s important to account for bias in research.
 5. Incorrect: It’s important to account for bias in a research project.
 6. Correct: It’s important to account for bias in a project or a research study.

Danh từ cụ thể và trừu tượng

Một cách phân loại quan trọng khác là giữa danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng.

Danh từ cụ thể là tên của các vật thể, địa điểm hoặc cá nhân. Chúng đề cập đến những thứ hoặc những người có thể được cảm nhận thông qua các giác quan.

Ví dụ bao gồm “apple”, “hill”, “zebra” và “Dorothy”.

Mặt khác, danh từ trừu tượng biểu thị các khái niệm, ý tưởng, cảm xúc và quá trình không thể nhận thức được về mặt vật lý. Ví dụ bao gồm “grammar”, “justice”, “sadness” và “relaxation”.

Về mặt ngữ pháp, không có sự phân biệt giữa danh từ cụ thể và trừu tượng. Sự phân loại này nêu bật những loại sự vật khác nhau mà danh từ có thể đại diện.

Danh từ tập thể

Danh từ tập thể là một từ dùng để chỉ một tập hợp người hoặc đồ vật, chẳng hạn như “team (đội)”, “band (ban nhạc)” hoặc “herd (bầy đàn)”. Điều đáng chú ý là một danh từ tập thể cũng có thể là một danh từ riêng, chẳng hạn như tên của một công ty hoặc ban nhạc cụ thể.

Danh từ tập hợp có thể xuất hiện ở dạng số ít (ví dụ: “team”) hoặc số nhiều (ví dụ: “The Beatles”). Tuy nhiên, có một số tranh luận nhất định về cách xử lý chúng về mặt ngữ pháp, đặc biệt là giữa tiếng Anh – Mỹ và Anh.

Trong tiếng Anh – Mỹ, người ta thường coi các danh từ tập thể là số ít, bất kể chúng có dạng số nhiều hay không.

Trong tiếng Anh – Anh, những từ tương tự có thể được coi là số nhiều hoặc số ít tùy theo ngữ cảnh. Ví dụ: chúng có thể được coi là số nhiều khi làm nổi bật từng thành viên trong nhóm và số ít khi nhấn mạnh đến tập thể nói chung.

Ví dụ: Danh từ tập thể (tiếng Anh – Mỹ)

 • A committee of experts is working on the new proposal.
 • The herd of elephants always draws a crowd at the zoo.
 • Our class is going on a field trip to the museum.

Các loại danh từ khác

Trong tiếng Anh, có nhiều loại danh từ khác nhau (nhiều hơn bất kỳ loại danh từ nào khác), mỗi loại có cách hình thành và cách sử dụng riêng biệt. Một số loại danh từ quan trọng khác bao gồm:

Danh từ sở hữu

Danh từ sở hữu thể hiện quyền sở hữu bằng cách có dấu nháy đơn (‘) và chữ cái “s” sau nó (ví dụ: “my Father’s house”). Đối với danh từ số nhiều kết thúc bằng “s”, bạn chỉ thêm dấu nháy đơn sau “s” mà không thêm “s” (ví dụ: “my parent’ house”).

Ví dụ: This place is smaller than my parents’ house but much bigger than my sister’s apartment.

Danh động từ (Gerunds)

Danh động từ là một danh từ được hình thành từ phân từ hiện tại (kết thúc bằng “-ing”) của một động từ. Gerunds thường thể hiện hành động giống như động từ mà chúng bắt nguồn từ đó.

Ví dụ: “driving” xuất phát từ động từ “drive”.

Ví dụ: During vacations, my favorite activities are sunbathing and reading.

Lưu ý: Gerunds biến động từ thành danh từ. Quá trình ngược lại, biến danh từ thành động từ, được gọi là “verbing” (ví dụ: sử dụng danh từ “medal” làm động từ có nghĩa là “win a medal (giành được huy chương)”).

Danh từ thuộc tính

Danh từ thuộc tính được dùng như tính từ để mô tả một danh từ khác. Ví dụ: trong “company policy”, “company” đóng vai trò là một danh từ thuộc tính.

Mặc dù danh từ thuộc tính có chức năng tương tự như tính từ nhưng chúng vẫn là danh từ vì chúng không đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tính từ. Chúng xuất hiện trước danh từ; bạn sẽ không nói “a policy that is company.”

Ví dụ: I enjoy carrot cake, but my favorite dessert is ice cream (Tôi thích bánh cà rốt, nhưng món tráng miệng yêu thích của tôi là kem).

Danh từ bổ ngữ

Một danh từ hoặc cụm từ bổ ngữ cung cấp thêm thông tin về danh từ đứng trước. Nếu cần thiết, nó được viết không có dấu câu thừa. Nếu không quan trọng, nó được đánh dấu bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

 • My colleague Adam has really bad breath.
 • My car, a Ford Focus, broke down yesterday.

Danh từ chung

Danh từ chung đề cập đến toàn bộ phạm trù sự vật, con người, địa điểm, v.v. Chúng có thể ở số nhiều hoặc số ít và xuất hiện với mạo từ xác định hoặc không xác định hoặc không có mạo từ nào cả.

Danh từ tương tự có thể được sử dụng một cách khái quát trong một số ngữ cảnh nhưng lại không dùng trong những ngữ cảnh khác.

Ví dụ:

 • People are resourceful.
 • The printing press revolutionized European society.

Tìm hiểu thêm về các phần Danh từ & đại từ:

Bạn có thể quan tâm

Đại từ nhân xưng - Định nghĩa, Ví dụ & Trắc nghiệm
Đại từ nhân xưng - Định nghĩa, Ví dụ & Trắc nghiệm
Tìm hiểu Đại từ Nhân xưng qua định nghĩa, các ví dụ cụ thể và bài tập trắc nghiệm. Những gì cần lưu ý, trường hợp đặc biệt và cách sử dụng riêng.
Danh từ tập thể là gì? Ví dụ, Định nghĩa và Trắc nghiệm
Danh từ tập thể là gì? Ví dụ, Định nghĩa và Trắc nghiệm
Danh từ tập thể dùng để gói gọn bản chất của các nhóm hoặc bộ sưu tập. Chúng bao gồm người, động vật, đồ vật hay nhiều thứ khác.
Danh từ riêng là gì? Định nghĩa, Ví dụ và Trắc nghiệm
Danh từ riêng là gì? Định nghĩa, Ví dụ và Trắc nghiệm
Danh từ riêng là một loại danh từ dùng để chỉ một người, địa điểm hoặc vật cụ thể bằng tên của nó. Tìm hiểu chi tiết qua ví dụ cụ thể & trắc nghiệm.